Dalil dalil

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.. 
Besar harapan Kami, dengan tampilnya Website ini, dapat memperkaya Khasanah Spiritual khususnya dalam hal solusi penyembuhan Alternatif bagi masyarakat di Nusantara ini.
Website ini adalah berita gembira sebagai sarana ikhtiar dan jalan keluar bagi setiap permasalahan.. Insya Alloh.. Amiiin,

Supaya tidak ada keraguan dan kesalah fahaman persepsi dan penafsiran disini kami lampirkan dalil-dalil yang menjadi alasan dasar hadirnya situs ini.

Dalil-dalil berikut ini kami ambil dari beberapa sumber yang kami miliki seperti Al Qur'an, Hadits Shohih Bukhori, Shohih Muslim, Ath Thibbun Nabawi, Mukhtarul Ahadits An Nabawiyyah, Khozinatul Asror dan lain-lain.

1
KHASIAT ZIKIR

 • PERTOLONGAN ALLAH BAGI YANG ZIKIR. Sesungguhnya ALLAH berfirman, "Aku bersama hamba-Ku selama dia ingat kepada-Ku atau menyebut nama-Ku dan kedua bibirnya selalu bergerak dengan menyebut-Ku" (HR. Ahmad dari Abu Huroiroh)

 • TERKABULNYA DOA TERGANTUNG PERSANGKAAN MANUSIA KEPADA ALLAH. ALLAH berfirman, "ANA 'INDA ZHONNI 'ABDII BII WA ANA MA'AHU IDZAA DZAKARONII". Artinya : "Aku tergantung persangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya jika dia mengingat dan menyebut-Ku"

 • ZIKIR ATAU WIRID ITU HARUS ISTIQOMAH (TERUS MENERUS). Diriwayatkan dari 'Aisyah ra, bahwa Nabi bersabda, "AHABBUL A'MAALI ILALLAAHI ADWAAMUHAA WA-IN QOLLA". Artinya, "Perbuatan yang paling dicintai ALLAH adalah yang terus menerus walaupun hanya sedikit". (HR. Bukhori dan Muslim)
2
MA'UNAH

 • MA'UNAH BAGI MANUSIA. Sesungguhnya ALLAH akan menurunkan MA'UNAH (Pertolongan) seukuran saat yang ditentukan dan akan menurunkan kesabaran seukuran bala (ujian-Nya) (HR. Ibnu 'Adi dari Abu Hurioiroh)

 • HAKIKAT MINTA TOLONG. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan (Surat Al Fatihah ayat 5)

 • TAWASSUL (PERANTARAAN) MINTA TOLONG MELALUI MAKHLUK ALLAH. Dan minta pertolonganlah kalian melalui Kesabaran dan Solat
   (Surat Al Baqoroh ayat 45)

 • BANTUAN MALAIKAT. Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, pasti ALLAH menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda (Surat Ali Imron ayat 125)

 • PERTOLONGAN BAGI YANG SELALU INGAT ALLAH. Nabi SAW bersabda, "TA'ARROF ILALLAAHI FIR RO-KHOO-I YA'RIFKA FISY SYIDDAH". Artinya : "Berkenalanlah (ingatlah) kepada ALLAH dikala senang, maka ALLAH pasti akan mengingatmu dikala susah" (Hadits Muttafaq 'Alayhi)
3
DOA'

 • DOA MENOLAK TAKDIR. Sesungguhnya seseorang akan susah rizikinya karena dosa yang menimpanya, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali Do'a dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat baik (HR. Ibnu Hiban dari Tsauban)

 • MENOLONG DENGAN DOA. Doanya orang Islam untuk saudaranya (seiman) pada saat temannya tidak mengetahuinya akan ALLAH kabulkan, di kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang diwakilkan kepadanya, setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan baik, maka berkatalah malaikat itu : "AAMIIN (kabulkan Ya ALLAH), dan bagi kamu seperti tu" (HR. Ahmad dari Abu Darda')

 • DOA ORANG YANG DIANIAYA PASTI DIKABULKAN. Takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya, maka sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya orang yang teraniaya dengan ALLAH (HR. Turmudzi)
4
RUQYAH (JAMPI-JAMPI, MANTRA)

 • BOLEHNYA JAMPI UNTUK PENYAKIT. Rasulullah SAW memberi keringanan dengan jampi-jampi untuk penyakit 'Ain, keracunan dan kesemutan" (HR. Imam Muslim dari Anas)

 • MANTRA SUCI. Dari Abu Sa'id Al Khudry, sesungguhnya Jibril as pernah mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Hai Muhammad, apakah kau telah mengadu". Nabi menjawab, "Ya". Lalu Jibril as berkata, "Dengan nama ALLAH aku menjampi-jampi kamu, dari segala penyakit yang menyakitimu, dan dari segala jiwa atau mata orang yang dengki, ALLAH akan menyembuhkanmu, dengan nama ALLAH aku menjampi kamu.
  (HR. Imam Muslim, Turmudzi dan Nasai)

 • BOLEHNYA JAMPI UNTUK PENYAKIT. 'Aisyah berkata, "Rasulullah SAW memberi keringanan dalam masalah jampi-jampi untuk penyakit sengatan/patukan ular dan kalajengking" (HR. Ibnu Majah)

 • JAMPI ATAU MANTRA BOLEH ASAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AKIDAH DAN SYARI'AT. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab Az Zuhri dia berkata, "Sebagian sahabat Rusulullah SAW pernah disengat/patuk ular maka Nabi SAW berkata, "Apakah ada orang yang menjampinya?. Maka sahabat menjawab, "Sesungguhnya keluarga Hazm mereka membaca jampi-jampi untuk sengatan/patukan ular, maka ketika Engkau melarang jampi-jampi, mereka meninggalkan jampi-jampi tersebut." Nabi bersabda, "Panggillah 'Umaroh bin Hazm !" Lalu mereka memanggilnya lalu Umaroh menyodorkan jampi-jampinya, lalu Nabi bersabda, "Tidak apa-apa jampi-jampinya". Maka Nabi mengizinkannya kemudian ia membaca jampi-jampinya..(HR. Ibnu Majah, Bukhori, Muslim, Nasai dan Ahmad)
5
AZIMAT, RAJAH, WIFIQ

 • HUKUM BERTABARRUK (mengambil keberkahan dari seseorang atau benda), baca di :
 • http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=12〈=id
  AZIMAT BERUPA TULISAN AL QUR'AN.
 • Sekumpulan ulama Salaf berpendapat boleh menulis beberapa ayat Al Qur'an untuk penyakit 'Ain (mata jahat) kemudian meminum air basuhan tulisan tersebut. Berkata Imam Mujahid, "Tidak apa-apa menulis Al Qur'an dan membasuhnya dan meminumkannya kepada orang sakit".

  Dan seperti itu juga diriwayatkan dari Abi Qilabah. Dan disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa beliau menyuruh menulis 2 ayat Al Qur'an untuk wanita yang sulit melahirkan, lalu membasuhnya dan meminumnya.

  Dan berkata Ayub, "Aku pernah melihat Abu Qilabah menulis tulisan sebagian dari Al Qur'an lalu membasuhnya dengan air dan meminumkannya kepada seseorang laki-laki yang punya penyakit" (Kitab AT Thibbun Nabawi halaman 133)

 • KHASIAT DAN KEKUATAN YANG TIDAK TERLIHAT YANG DITITIPKAN ALLAH KE SUATU BENDA MATI ITU MEMANG BOLEH ADA. Benda bertuah berupa baju gamis milik Nabi Yusuf. ALLAH berfirman, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini lalu letakkanlah baju gamisku ke wajah ayahku (Yakub as) nanti ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku" (Surat Yusuf ayat 93)

 • ULAMA MEMBOLEHKAN. Telah berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzdzab, "Jikalau Al Qur'an ditulis di sebuah lauh (papan/batu tulis) atau pada bejana kemudian membasuhnya (tulisan tersebut) kemudian meminum air basuhan tersebut oleh orang sakit, maka berkatalah Hasan Bashri, Mujahid, Abu Qilabah dan Auza'i : ' Tidak apa-apa dengannya' . Tapi An Naha'i memakruhkannya". Telah berkata Qodi Husen dan Baghowi dan selain keduanya,"Jika menulis Al Qur'an di makanan yang manis atau makanan (lainnya) maka tidak apa-apa memakannya".

 • MEDIANYA HARUS HALAL. Imam Ahmad dan lainnya menyatakan tidak mengapa menulis Al Qur'an untuk orang yang kena musibah atau lainnya termasuk sakit dengan materi (media/bahan) yang dibolehkan lalu membasuh dan meminumnya. Tidak boleh menulisnya dengan selain Al Qur'an seperti tulisan-tulisan yang tidak dimengerti artinya dari bahasa-bahasa berbagai ajaran yang berbeda-beda, karena mengandung di dalamnya kekafiran. Materi (media)nya tidak boleh berupa darah dan semacamnya yang termasuk najis karena haram. Tidak boleh juga semisal membolak-balikkan huruf Al Qur'an. (Kitab Khozinatul Asror halaman 67 dan Tafsir Ruuhul Bayan pada akhir Surat Al Ahqof)
6
TRANSFER ILMU GAIB MELALUI MEDIA BENDA MATI

 • SARANA AIR DAN GARAM YANG DIYAKINI DAPAT MENGOBATI PENYAKIT SEBELUM ADA PENELITIAN ILMIAH OLEH PARA PAKAR ILMU PENGETAHUAN MODERN. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW solat, ketika sujud beliau disengat oleh kalajengking pada jari-jarinya. Maka berpalinglah Rasulullah SAW dan beliau berkata, "Semoga ALLAH melaknati kalajengking itu, selama kau tinggalkan Nabi dan selainnya". Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kemudian Nabi meminta bejana yang isinya air dan garam. Lalu beliau memulai meletakkan air dan garamnya tersebut ke tempat luka sengatan tadi dan beliau membaca Qul Huwallaahu Ahad dan Al Mu'awwi-dzatain (Al Falaq dan An Nas) sehingga luka sengatan tadi menjadi tenang" (Kitab Ath Thibbun Nabawi halaman 141)

 • SARANA TANAH. Dari 'Aisyah ra dia berkata, "Adalah Rasulullah SAW apabila seseorang mengadu sakit atau ada yang punya bisul/kudis atau luka, maka beliau berkata dengan jari-jarinya seperti ini (Dan Sufyan meletakkan jari telunjuknya ke tanah kemudian mengangkatnya) dan beliau berkata, "Dengan Nama ALLAH, inilah debu tanah kami, dengan ludah sebagian kami, agar orang sakit kami disembuhkan, dengan izin Tuhan kami." (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad)

7
TIUPAN KE BENDA MATI

 • TIUPAN KE TUBUH. Dari 'Aisyah dia berkata, "Adalah Rasulullah SAW apabila berbaring di tempat tidurnya, beliau meniup kedua tapak tangannya dengan (sebelumnya membaca) Qul Huwallaahu Ahad dan Al Mu'awwi-dzatain (Al Falaq dan An Nas) kemudian beliau mengusap wajahnya dengan kedua tapak tangannya tersebut dan mengusap bagian tubuh mana saja yang tangannya sampai." (HR. Imam Bukhori dan Muslim)
8
ISTIKHDAM (BANTUAN MAKHLUK)

 • KHODDAM MALAIKAT. Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, pasti ALLAH menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda (Surat Ali Imron ayat 125)

 • KHODDAM JIN. ALLAH berfirman, "Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari Jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). (Al Qur'an surat An Naml ayat 17)
9
JUMLAH WIRID / ZIKIR

 • SEDIKIT TAPI TERUS MENERUS.Diriwayatkan dari 'Aisyah ra, bahwa Nabi bersabda, "AHABBUL A'MAALI ILALLAAHI ADWAAMUHAA WA-IN QOLLA". Artinya, "Perbuatan yang paling dicintai ALLAH adalah yang terus menerus walaupun hanya sedikit". (HR. B ukhori dan Muslim)

 • DISUNNAHKAN JUMLAHNYA GANJIL. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ALLAH itu berjumlah ganjil, Dia juga mencintai yang berjumlah ganjil."

 • DIULANGI TERUS AGAR TAMBAH YAKIN. Diriwayatkan dari Anas ra, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila kamu mengadu sakit, maka letakkanlah tangan kamu ditempat yang sakit, kemudian katakanlah, "Dengan Nama ALLAH, aku berlindung dengan kemuliaan-Nya dan kuasa-Nya dari kejahatan apa yang aku dapatkan dari sakitku ini", kemudian angkatlah tanganmu kemudian ulangi demikian dengan jumlah ganjil" (HR. Imam Turmudzi)
10
IKHLAS

 • IKHLAS ADALAH KARENA ALLAH. Katakanlah, "Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Robb semesat alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya". (Surat Al An'am ayat 162-163)

 • AMAL DITERIMA JIKA IKHLAS. Diriwayatkan dari Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ALLAH Ta'ala tidaklah menerima suatu amal kecuali jika dilakukan secara ikhlas dan yang dicari adalah wajah ALLAH." (HR.An Nasa-i)

 • IKHLAS MENJAUHKAN DARI NERAKA. Sesungguhnya ALLAH Ta'ala sungguh mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan LAA-ILAAHA ILLALLAAH, dengan demikian itu ia mencari wajah ALLAH. (HR. Bukhori dan Muslim)
11
KEPEKAAN BATHIN, FIRASAT, ILMU SABDA (sekali ucap langsung nyata)

 • FIRASAT YANG BENAR ADALAH DENGAN CAHAYA ALLAH. Nabi SAW bersabda, "ITTAQUU FIROOSATAL MU'MIN FA-INNAHUU YANZHURU BINUURILLAHI". Artinya : "Takutlah kamu terhadap firasatnya orang beriman (mu'min) karena ia melihat dengan cahaya ALLAH" (HR. Turmudzi)

 • PERKATAAN YANG BENAR KARENA BANTUAN MALAIKAT. Diriwayatkan dari Anas ra, bahwa Nabi SAW bersabda : "Sesungguhnya ALLAH memiliki malaikat di bumi yang berbicara di atas lisan anak cucu Adam dengan sesuatu yang ada pada seseorang dari perbuatan baik dan buruk". (HR. Bayhaqy)
12
UPAH JASA HIKMAH

 • BOLEH MINTA UPAH. Abu 'Ubed, Ahmad, Bukhori, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Al Hakim, dan Bayhaqi, dari Abu Sa'id Al Khudri ra. dia berkata: "Rasulullah SAW telah mengutus kami pada suatu peperangan 30 pengendara. Maka turunlah kami di suatu kaum orang Arab lalu kami minta mereka untuk menjadikan kami tamu mereka. Maka mereka menolak. Kemudian disengatlah ketua suku mereka oleh kalajengking lalu mereka berkata, Apakah pada kamu ada seseorang yang bisa menjampi dari sengatan kala jengking? Maka aku katakan : Ya, aku. Akan tetapi aku tidak akan melakukannya sehingga kalian memberikan kami sesuatu. Mereka menjawab, Kami akan berikan kalian 30 kambing. Abu Sa'id berkata maka aku baca ALHAMDULILAHI ROBBIL 'AALAMIIN (Surat Al Fatihah) 7x atas sengatan tersebut. 

  Maka ketika kami menggenggam seekor kambing, disodorkanlah kepada kami. darinya. Lalu kami manahan diri sehingga mendatangi Nabi SAW. Maka kami sebutkan demikian itu kepada beliau. Lalu Nabi menjawab, Dari mana kamu mengetahui bahwa Al Fatihah itu adalah jampi. Bagi-bagilah kambing itu dan buatlah untukku bersamamu."

 • BOLEH AMBIL UPAH DARI PENGOBATAN DENGAN AL QUR'AN. Seorang sahabat Nabi SAW berkata : Aku telah mengambil upah atas kitab ALLAH (setelah mengobati orang dengan Kitab ALLAH)) sehingga kami tiba di Madinah. Lalu sahabat yang lain berkata (kepada Rasulullah SAW), Dia telah mengambil upah atas kitab ALLAH. Maka berkatalah Nabi 'Alayhis Sholaatu was Salaam, Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah adalah Kitab ALLAH. (HR. Imam Ahmad, Bukhori dan Bayhaqy dari Ibnu 'Abbas ra)

 • UPAH ITU BAGIAN DARI AL QUR'AN. Abu Nu'aim meriwayatkan, dari Abu Huroiroh ra, "Telah besabda Nabi 'Alayhis Sholatu was Salam, 'Barangsiapa mengambil upah atas Al Qur'an, maka demikian itu bagiannya dari Al Qur'an.'"

 • IMAM MADZHAB SEPAKAT BOLEHNYA AMBIL UPAH. Para Imam Madzhab yang 3 dan sebagian Ulama' Madzhab Hanafi dari golongan Ulama Mutaakhkhirin, mereka mengambil dalil dengan hadits-hadits ini (di atas) tentang mengambil upah.

 • TIDAK WAJIB MEMBERI / MENGAMBIL UPAH, BUKAN TIDAK BOLEH. Dalam Risalah Bulughul Arob Li-dzawil Qurbi oleh Asy Syaronbilaly : Tidak boleh mengambil/meminta upah atas perbuatan taat seperti mengajari Al Qur'an, Fiqih, jadi Imam Solat, Adzan, memberi peringatan/zikir, hajji dan perang, maksudnya TIDAK WAJIB UPAH Dan menurut Ulama Madinah, BOLEH. Seperti itu juga (membolehkan upah) pendapat Imam Syafi'i, Nashir, 'Ishom, Abu Nashr, dan Abul Layts (semoga ALLAH TA'ALA merahmati mereka)
Beberapa keilmuan kami bersumber pada kitab-kitab ulama salaf sbb :
- Syamsul Ma'arif
- Mamba'ul 'ulum wal hikmah
- Fathul majiid - Al muallaf li naf'il majiid
- khozinatul Asror
- Al Fawaa-id Fish-shilati Wal-'Awaadid
- Al Asroorur Muniifah
- An-Nawaadir
- Al Athiyatul Haniyyah.


Donasibisa hubungi admin di menu kontak, atau langsung kirim INFAQ IKHLAS 

ke Bank BCA kcp Pahlawan No.Rek.832.000.4099 atas nama susan alamsyah
langsung sms kami untuk proses cepat,
( Password keilmuan kami kirimkan via Sms / E-mail )

Alamat Kami: 
" Raja Tuah Nusantara "
Jl.Awiligar Gg.mars dirgahayu.V rt.02/12 No.5 
Bandung - Jawa barat - Indonesia
phone.(022) 2516405
sms Center . 0856 2476 0699 
E-mail :

 
Untuk pemesanan Produk jarak jauh
BEBAS ONGKOS KIRIM (khusus wilayah indonesia)
 Paket / Petunjuk keilmuan kami kirim via POS Express Rahasia

Kami tidak membuka cabang dimanapun !


Blog, Updated at: 08.45


DMCA.comeXTReMe Tracker

SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum..

Besar harapan Kami, dengan tampilnya Website ini, dapat memperkaya Khasanah Spiritual
khususnya dalam hal solusi
penyembuhan Alternatif
bagi masyarakat di Nusantara ini.
Website ini semoga menjadi berita gembira sebagai sarana ikhtiar dan jalan keluar bagi setiap permasalahan..
Insya Alloh.. amiin ..

Supaya tidak ada keraguan dan kesalah fahaman persepsi dan penafsiran disini kami lampirkan dalil-dalil yang menjadi alasan dasar hadirnya situs ini. Baca selengkapnya..

Rajatuah.com


PIN BB: 2912753B

..::PROFIL::..

Assalamu'alaikum ..

Haturan Sobat..
Pribados sanes ahli hikmat, Pribados sanes Kiai, Pribados sanes Ustadz, Pribados sanes paranormal, Pribados sanes kahin atanapi dukun, Pribados sanes Munajjim, Pribados sanes.. Pribados sanes.. Pribados hanyalah seorang HAMBA yang sedang mengembara dialam pana yang hanya mampu sedikit membaca dan menulis.. Untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya terkadang pribados tidak dapat menjawab pertanyaan atau permintaan para Sobat semuanya, apalagi pertanyaan dan permintaan yang aneh-aneh... Terimakasih...
الأســـــباب العاديّة لا تـــــؤثّر في مســـــبّباتها
AL-ASBAABUL `AADDIYYATU LAA TU`ATSTSIRU FII MUSABBABAATIHAA
Obat tidak dapat menta`tsirkan atas kesembuhan, Api tidak dapat menta`tsirkan atas kebakaran, Makan tidak dapat menta`tsirkan atas kekenyangan dsb. Begitupula menggunakan Azimat dsb. tidak dapat menta`tsirkan atas kekayaan, kelancaran usaha, kejembaran rizqi dsb. Semua itu hanyalah kehendak Allah SWT.
Kita hanya berikhtiar dan yang menjamin hayalah Gusti Allah SWT
Sesungguhnya Allah SWT jugalah yang maha berkuasa atas segalanya.
Menuruti segala perintah dan meninggalkan segala larangan-NYA serta senantiasa mengingati Allah SWT dan mohon kepada-NYA adalah penting dalam memperoleh keselamatan serta kesejahteraan di dunia dan akhirat
Yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan yang buruk itu adalah dari kelemahan kita sendiri

Senandung Hikmah

Salam ..
, tahukah antum seseorang disebut sebagai Seorang Wali Afdhol.. sebutlah demikian, karena orang tersebut tidak BERGELAR bahkan tidak dikenal, namun banyak menciptakan orang orang yang sekarang ini dikenal oleh publik.. Ia tidak gembar gembor keilmuan yang dititipi Gusti Alloh SWT, apalagi memamerkannya.. Terlebih menamai Setiap Ilmu itu dengan nama nama yang sangat begitu Hebatnya dan dipublish, dimaharkan dengan uang recehan sampe jutaan..
Dengan jurus Kalimat yang HEBAAT dan mengandalkan GELAR siGURU besar..(ga tau bener ga tau kaga tuh gelarnya.. masih diragukan juga) yang bikin kuduk merinding.. Siap menyantap target dungu, bak biduk ditengah lautan terombang ambing ombak KEBINGUNGAN.. yang ujung ujung nya hanya mendapatkan buku MODUL panduan (katanya) plus accecories tambahan, yang tidak menimbulkan GUNA dan MANFAAT sedikitpun, jangankan untuk orang lain, dirinya aja TERTIPU..
Nah.. kalolah sobat agan aganwati seneng dan mau mempelajari ilmu HIkmah yang hebat-hebat, yang seperti banyak di iklan kan orang.. da usah bayar.. (kirim infaq aja kalo mau itu juga, ga maksa, toh amalan untuk dirinya sendiri..ya toh )
Disini aja, disitusnya Rajatuah.com, Online, langsung Pelajari sendiri, amalkan sendiri, ana dan rekan akan bimbing.. ikhlas, (kecuali kalo Agan aganwati mau Private dibimbing langsung tatap muka.. yaa .. Bayar laaah, hi.. hi.. hi.. ,
Tapi toh sesuai dengan hasil yang bakalan diraihnya.. Karena KAMI hanya memberikan Fakta (Ilmu nyata BUKAN Ilmu Ghoib) Bukan janji manis IKLAN Bung !
..Jadi silahkan silaturrahiim..
Asal jangan dipakai dijalan yang melanggar 2 (dua) Hukum aja syaratnya.. Oke ?!
Kembali lagi ke wali afdhol tadi sampai mana yaa.., Jadi lupa tuuUuuh.. kejauhan ngelantur siih..
Insya Alloh nanti disambung lagi yaa..
Maaf kalo ane ada salah salah kata..
sehat selalu,

Guru & Sahabat

Pandangan Hikmah

'Kita..hanya pandai berencana ..toh Tuhan juga yang punya kuasa ..' Mencari ilmu adalah Wajib hukumya, kepada siapa dan dimana yang harus dipikirkan baik baik, karena kemanapun dan kepada siapapun kita berguru, pasti lah alasannya untuk kebaikan dan bersumber dari Al-Qur'an, Tapi ingat Yang harus diWASPADAI dan harus hati hati adalah "CARANYA"..
yaa, Cara meraih / mendapatkan Ke-ilmu-An tsb,
Apakah sudah sesuai dengan Syari'at keyaqinan kita ?? karena kalo tidak sesuai dengan syariat dan keyaqinan, bukan kebaikan yang akan didapatkan melainkan sebaliknya.. disitulah masalahnya..
Jadi datanglah ketempat yang sudah jelas dan pAsti saja.. (yang sanggup memberikan jaminan Nyata dan fakta sebelum dan sesudah keluar dari tempat belajar tsb..)
OKe.. wilujeng menambah wawasan,

Salam sehat & Bahagia selalu
..:: Raja Tuah Nusantara ::..

English
Translate Here !
Raja Tuah Nusantara
Jam Sekarang
Tanggal
Salam Sapa :
Status Admin :
User : User Online
rajatuah.com
DMCA.com

Tempelkan Mouse-Untuk Teraphi

Petunjuk Pengobatan Online
Assalamu'alaikum ..

(Ditempat kami mulai proses berdo'a bersama untuk pengobatan Massal tepat jam 21.15 WIB)
Silahkan Sahabat menyiapkan segelas air putih sebagai media ikhtiar kita..
Bismillahirrahmaanirrahiim..
Mari bersama sama kita baca Alfatihah..
Tutup mata lahir saudara, seiring tertutupnya mata lahir, maka akan terbuka mata bathin kita,
Dalam kegelapan rasa, kita satukan jiwa kita dengan sang pencipta-NYA..
yang ada dipikiran kita hanya satu, yaitu Mohon kesehatan dan keselamatan Kepada-NYA rasakan sehat itu ada dalam diri..
tutup mata lahir saudara beberapa saat dan rasakan kekuatan obat hadir dalam diri..
Ucapkan Alhamdulillahirrobbil'alamiin.. 3x,
Proses Teraphi Selesai..
Segelas air tadi yang anda pegang langsung diminum, atau bisa digunakan berulang ulang dengan mencampurkannya dengan air minum yang lebih banyak,
Fa InsyaAlloh, Kami berdo'a terus untuk kesembuhan saudara, Yaqin, jangan khawatir !
Bila layanan ONLINE ini kurang memuaskan saudara, silahkan untuk silaturrahiim ketempat kami, alamat jelas ada dimenu Admin - kontak.
Kami cukupkan sekian untuk hari ini,
Salam ...

Bila Saudara Tidak puas,
Kirim Formulir, klik disini!
Invite PIN BB: 2912753B

Sampai Ketemu Besok
dalam kondisi yg lebih baik !